Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 


   
Dr.Serdar DEĞİRMENCİ
      Müdür Yardımcısı 

 

  Dr.Arzu AYAN BOSTANCI
Şube Müdürü

 

 
Adı Soyadı Ünvanı Telefon

 

 

 

Hacer ÖZKAN
Hemşire 1522
     
Gökçe Çetintaş SERT
Ebe

1478
Samim Uğur KURT
 Sağlık Memuru
1424
   
Şaban ŞAHİN (Rapor İtiraz Birimi)
V.H.K.İ 1545
     
Şeref MISIR (Rapor İtiraz Birimi)
V.H.K.İ
1431
          

 

 
 

1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren hertürlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyindeBakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,

2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri,diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakımgibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemekve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarınaizin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veyasüresiz iptal etmek,

4. Hasta hakları ile hasta ve çalışangüvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata,Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımlarıuygulamak.

6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyontakibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

7. Sağlık turizmi uygulamalarınıngeliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarlakoordinasyonu sağlamak,

8. Kişisel verilerin korunmasına ve verimahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içieğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları ildüzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.

10.Görev alanına giren konularda gerekendenetlemeleri yapmak,

11.İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleriyapmak.

 
 
Yoğun Bakım Üniteleri Yanık Odası
Yenidoğan Enfeksiyonu Denetim Formu Yanık Oda Asgari Standardı Formu
Yenidoğan Enfeksiyonu Denetim Genelgesi Yanık Oda Asgari Standardı 
Yenidoğan Enfeksiyonu Denetim yazısı 14.01.2010 Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hk.Yönerge
Yogun Bakım Ek-1,2,3,4,5,6- 29.05.2013 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri
Yoğunbakım Hizm. Uyg. Usul ve Es. Hk. Tebliğ-29.05.2013 Organ Naki Merkezleri Yönergesi
Diyaliz Merkezleri Organ ve Doku Bağış Formu
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
Ev Hemodiyalizi Genelgesi-2013_4 Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi
Diyaliz Merkezi Yönetmeliği Ekleri Ek_11
EK-1 Diyaliz Merkezi İdari ve Teknik Denetleme Formu Total Parenteral Nütrisyon
EK-2 Diyaliz Merkezleri Tıbbi Denetim Formu Total Parenteral Nutrisyon Denetim Formu
EK-3 Laboratuar Tetkikleri Total Parenteral Nütrisyon İçin Güvenli Omayan Uyg.Rehberi
EK-4 Personel Çalışma Belgesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
EK-5 Dosya Özeti Formu Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
EK-6 Ruhsat Faaliyet İzin Mesul Müdür Belgesi Üyte Merkezi Denetleme Formu
EK-7 Eğitim Bilgi Formu ÜYTE Eğitim Başvuru Şartları
EK-8 Periton Diyaliz Merkezleri Eğitim Bilgi Formu Embroloji Lab. Sorumlusu Eğitim Başvuru Şartları
EK-9 Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu Klinik IVF Eğitimi Başvuru Şartları
EK-10 Eğitim Müfredatı Tbbi Sosyal Hizmet
EK-11 Sertifika Örnekleri Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
EK-12 Resertifikasyon Başvuru Formu Sağlık Turizmi
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Merkezleri Sağlık Turizmi Yönergesi
Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Denetim Formu Amatem
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Madde Bağımlılığı Yönetmeliği
Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Ek Sağlık Tesisi
Evde Sağlık Hizmet Birimleri Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastane Yönergesi
Denetim Formu Toplum Sağ.Mer.Durum Tespiti       
Ekler Toplum Ruh Sağ. Merk. Durum Tespit Formu    
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Toplum Ruh Sağlığı Mer.Yönerge Metni
Evde Bakım Tebliğ
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizm.Uyg. Usul ve Es. Hk. Yönerge
Yönerge Değişikliği
 Bu sayfa 17686 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır