Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 
 

            
Suat KOÇAK
                                                                                   Müdür Yardımcısı                                                                                  

  
          Ali BAŞARAN
          Şube Müdürü

  

 
İNSAN KAYNAKLARI     TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ    
HASAN TONBUL ARŞİV MEM. 1476 MİTAT ŞAHİN AYN.SAYM. 1405
MEVLÜT ÜLGER V.H.K.İ. 1493 RESUL YAŞAR SAĞ.MEM. 1405
YÜCEL KATRAN TIBBİ SEK. 1476 SATINALMA 1-(İHALE)    
GONCA ADEMOĞLU TIBBİ SEK. 1532 OSMAN NALBANT
SAĞ.MEM.
1411
SEVGİ GÖKTAŞ
V.H.K.İ. 1474 NEJLA DENİZ
V.H.K.İ. 1466

   1476


YATIRIM


SATINALMA 2- (BÜTÇE-DOĞ.TEMİN)    
MEHMET AYGÜN
V.H.K.İ.
1521
MERYEM BAŞARAN EBE 1444
MELDA BAYRAM
V.H.K.İ.
1403
FÜSUN BERİŞ ORAL EBE 1460
LEVENT SEVİNÇ
TEKNİSYEN
1497
MÜBERRA ÖZKAN EBE 1460
YILMAZ IŞIK
İŞC.TEKNSYN.
1497
MÜHENDİSLER    
FATİH UNCUOĞLU
 TEKNSYN (4/C)  1497 CENGİZ ALP ELK. MÜH. 1759
MUTEMETLİK / DÖNER SERMAYE


HÜSEYİN ÜNAL ELKT.ELK.MÜH. 1473
SELMA ALTINSOY
ŞEF
1518
MUSTAFA TUNCER İNŞ. MÜH. 1535
ESMA SERDAREBE 1853MERT DEMİRTOK ENDSTRİ MÜH. 1535
MUZAFFER SOYLU V.H.K.İ. 1518 HUKUK İŞLERİ BÜROSU    
TUĞBA ÇOBANOĞLU YAVUZ
TIBBİ SEK. 1520 SEBİLA KARABULUT AVUKAT 1487
FERİHA GÜLEN
V.H.K.İ 1518
HAKAN UZUNLAR AVUKAT 1397DİLEK ERTUĞ
TIBBİ SEK.
1519
TAHAKKUK     MEHMET ÇİFTÇİ
BEKÇİ
1519
AYNUR NEMLİ V.H.K.İ. 1855
 
ÜMİT VEYSEL TOY V.H.K.İ. 1464 ŞOFÖRLER    
GELEN GİDEN EVRAK
    NAZMİ GÖZYUMAN BAŞ ŞOFÖR 1537
AYSUN YILMAZ ÜLGER
V.H.K.İ.
1802
M.ALİ KILIÇ ŞOFÖR 1537
 Muhammet Hasan GÜN
 Memur  FATİH TOKATLI ŞOFÖR 1537
FARUK ÇALIŞKAN

1802
YASİN ÖZTÜRK ŞOFÖR 1537
GIYASETTİN DURGUN
  1802 BÜLENT ZORLU ŞOFÖR 1537
DİSİPLİN
 
ERKAN BAYRAM ŞOFÖR 1537
AHMET PELEK
 V.H.K.İ. 1454ÇİĞDEM USTA
 V.H.K.İ.  1454


 

 

İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak.
4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

DİSİPLİN VE HUKUK İŞLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
2. İl memurları hakkında muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen işlemleri yapmak.
3. Bakanlık ve müdürlük aleyhine açılan davalara ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak.
4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan hukuki tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin alınmasında Müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak.
5. Memurların yargılanmasına ilişkin 4483 sayılı Kanun gereği ön incelemeci görevlendirilmesi işleminin tetkiki ve sonucunun bildirilmesi. İlgili Kanun gereği Valilik Makamınca verilmesi gereken soruşturma izni ile ilgili merci kararlarının hazırlanması ve gerekli işlemlerin takibi.

6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
7. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.
8. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi.
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

MALİ-İDARİ VE YATIRIMLAR İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak.
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde inşaatların kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

6. İlde Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
8. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
9. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

10. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

11. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini ilgili mevzuata göre planlamak ve yürütmek.
12. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

13. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak.
14. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak.
15. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

16. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

17. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.

18. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
19. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek.
20. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak.
21. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak.
22. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
23. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Kurum İdari Kurulu (KİK) Kararları
 


Bu sayfa 10293 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır